Professor Martin Kramer, President of the Shalem College in Jerusalem

“Gaza=Auschwitz: Antisemitism by Analogy?”